بسته جامع حسابداری


 • تعداد: 1 DVD
 • قیمت (تومان): 34000
 • تخفیف : 10%
 • پرداخت (تومان): 30600

504 Absolutely Essential Words

504 واژه ضروری و پرکاربرد

Accounting Glossary

واژه نامه حسابداری

Advance Accounting Glossary

واژه نامه حسابداری پیشرفته

Auditing Glossary of Terms

فرهنگ اصطلاحات حسابرسی

Classification of Accounts

طبقه بندی حساب ها

Comfar III Glossary

واژه نامه کامفار

Cost Accounting glossary

واژه نامه حسابداری صنعتی

ERP Dictionary

فرهنگ لغت ERP

 

اصطلاحات بورس - فارسی

 

اصطلاحات حسابداری

Financial Accounting

حسابداری مالی

Financial Analysis Glossary

واژه نامه تجزیه و تحلیل مالی

Glossary  Financial Management

واژه نامه - مدیریت مالی

 

حقوق و دستمزد

Management Accounting Glossary

واژه نامه حسابداری مدیریت

 

مخفف ها در حسابداری

 

واژه نامه فارکس

 

 • حسابداری میانه 1
 • اصول حسابداری 1 - دکتر حسینی
 • حسابداری میانه 1 - مهدی مشکی
 • اصول حسابداری 1
 • حسابداری میانه 1 - مشکی و مقدم
 • اصول حسابداری 1 - ویدا مجتهدزاده
 • حسابداری میانه 2
 • سایر کتاب ها
 • حسابداری میانه 2 - علی فجرک
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • حسابداری میانه 2 - فجرک (پیام نور)
 • استهلاک (میانه 1) - دکتر همتی
 • حسابداری صنعتی1
 • فراگرد تنظیم بودجه - فرج وند - پیام نور
 • هزینه یابی مرحله ای
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری صنعتی 1 - پیام نور
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری صنعتی 1 - رحیمی
 • حقوق تجارت - پیام نور
 • حسابداری صنعتی( مصدر)
 • مالیات بر درآمد
 • مباحث جاری
 • مدیریت تولید - پیام نور
 • مباحث جاری در حسابداری
 • سازمان و مدیریت
 • مباحث جاری در حسابداری (وحید سلیمی)
 • تقسیم سود
 • اصول حسابداری1
 • تنظیم و کنتر بودجه
 • مالیات بر ارزش افزوده

 

 • آموزش زبان عمومی

 

 • زبان عمومی - محمود علی محمدی

 

 • زبان تخصصی حسابداری - فیروز کردی

 

 • آمار 1 - عادل آذر

 

 • حسابداری پیشرفته 1

 

 • حسابداری پیشرفته 2 - حسین کرباسی

 

 • حسابرسی 1

 

 • حسابرسی 2 - پرویز گلستانی

 

 • مدیریت مالی 2 - مهدی تقوی

 

 • مدیریت مالی 1 - پیام نور

 

 • اصول حسابداری 2 - یحیی یگانه

 

 • صنعتی 3-نسرین فریور (پیام نور)

 

 

 

 

مالی

 • Corporate Finance

واحد مالی شرکت

 • Corporate Governance and Risk Management (D. Crowther & S. Sefi)

اختیار شرکت و مدیریت ریسک (دی کروذر & اس سفی)

 • Enterprise Risk Management (Dr. Olaf Passenhiem)

بکارگیری مدیریت ریسک (دکتر اولاف پسنهیم)

 • Finance for Non-financial Managers (MTD Training)

مدیران مالی و غیر مالی

 • Financial Accounting Reporting & Analysis- 6th

حسابداری مالی - گزارش دهی و آنالیز - ویرایش ششم

 • Financial Management and Analysis-2nd (F. J. Fabozzi)

تحلیل و مدیریت مالی - ویرایش دوم (اف. جی. فابوزی)

 • Fundamental of Financial Management- 12th (J. C. Van Horne)

اساس مدیریت مالی - ویرایش دوازدهم (جی. سی. فان هورن)

 • Fundamentals of Financial Management-10th (Brigham & Houston)

مبانی مدیریت مالی - ویرایش دهم (بریگام & هاتسون)

 • Fundamentals of Futures and Options Markets-4th (John C. Hull)

مبانی بازارهای اختیاری و آتی - ویرایش چهارم (جان سی. هال)

 • International Financial Reporting (Marco  Mongiello)

گزارش دهی مالی بین الملل (مارکو مونجیلو)

 • Portfolio Theory Financial Analyses (Robert Alan Hill)

آنالیز مالی تئوری پرتفوی(رابرت آلن هیل)

 • PortfolioTheory and Investment Analysis (Robert Alan Hill)

آنالیز سرمایه گذاری و تئوری پرتفوی(رابرت آلن هیل)

 • Stochastic Processes for Finance (Patrick Roger)

فرآیندهای احتمالی مالی (پاتریک روگر)

 • Strategic  Financial Management part1(Robert Alan Hill)

مدیریت مالی راهبردی - بخش اول (رابرت آلن هیل)

 • Strategic  Financial Management Part2(Robert Alan Hill)

مدیریت مالی راهبردی - بخش دوم (رابرت آلن هیل)

 • Strategic Financial Management  (Robert Alan Hill)

مدیریت مالی راهبردی (رابرت آلن هیل)

 • The Agile Manager’s Guide To Understanding Financial Statements (Joseph T. Straub)

راهنمای مدیران چابک به منظور درک صورت های مالی(ژوزف تی. استروب)

 • Understanding Financial Management (H. Kent Baker & Gary E. Powell)

فهميدن مديريت مالي(اچ.كنت بيكر و گري اي. پاول)

 • What You Need to Know Before You Invest-2ND (Rod Davis)

آنچه نیاز دارید قبل از سرمایه گذاری  بدانید-ویرایش دوم (رود دیویس)

   
 

مدیریتی

 • Analytics for Managerial Decision Making (L. M. Walther & C. J. Skousen)

تحلیل هایی بر تصمیم گیری مدیریتی (ال ام والتر & سی جی اسکوسن)

 • Introduction to Managerial Accounting  (L. M. Walther & C. J. Skousen)

آشنا با حسابداری مواد (ال ام واتر  &سی جی اسکوسن)

 • Managing Budgets (MTD Training)

بودجه بندی  مدیریتی

 • Managing through Change (MTD Training)

مدیریت در دل تغییر

 • Managing Your Business Accounts (Peter Taylor)

مدیریت حسابهای تجاری شما ( پیتر تیلور )

نرم افزار

 • Excel 2010 Introduction (Stephen Moffat)

اکسل 2010- مقدماتی (استفن موفات)

 • Excel 2010 Advanced (Stephen Moffat)

اکسل 2010- پیشرفته (استفن موفات)

 • Microsoft Office Excel (T. L. Frandsen)

آموزش اکسل(تی ال فرندسن)

 • Microsoft Office PowerPoint (T. L. Frandsen)

آموزش پاورپوانت(تی ال فرنس)

 • Microsoft Office Word (T. L. Frandsen)

آموزش ورد (تی ال فرندسن)

اصول حسابداری

 • Accounting and Business Valuation Methods (Malcolm Howard)

روش های ارزیابی کسب و کار و حسابداری (مالکولم هاوارد)

 • Accounting Demystified (Jeffry R. Haber)

معجزه حسابداری(جفری آر.هربر)

 • Accounting for Not-For-Profit Organizations

حسابداری مؤسسات غیرانتفاعی

 • Accounting Fundamentals-2rd(GEORGE A. MAcFARLAND)

مبانی حسابداری -ویرایش دوم (جورج آ. مک فارلند)

 • Accounting Theory - 3rd( William Scott)

تئوری حسابداری ویرایش سوم( ویلیام اسکات)

 • advance management accounting(Ahrned Riahi-Belkaoui)

حسابداری مدیریت پیشرفته (احمد ریاحی-بلکائو)

 • Advanced Accounting

حسابداری پیشرفته

 • Basics of Accounting Information Processing (L. M. Walther & C. J. Skousen)

مبانی پردازش اطلاعات حسابداری (ال ام والتر & سی جی اسکوسن)

 • Financial Accounting (Pennsylvania State University Edition)

حسابداری مالی

 • GAAP 2011 (wiely)

اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی (ویلی)

 • Intermediate Accounting-2nd (Baruch Englard)

حسابداری میانه - ویرایش دوم (براخ انگلارد)

 • Liabilities and Equity (L. M. Walther & C. J. Skousen)

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام(ال ام واتر  &سی جی اسکوسن)

 • Liabilities Liquidity and Cash Management (D. N. Chorafas)

مدیریت وجوه نقدی و  تسویه بدهی ها(دی ان چورافاس)

 • Long-term Assets  (L. M. Walther & C. J. Skousen)

دارایی های بلند مدت(ال ام واتر  &سی جی اسکوسن)

 • The Capital Asset Pricing Model (Robert Alan Hill)

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

 • Using Accounting Information (L. M. Walther & C. J. Skousen)

کاربرد اطلاعات حسابداری(ال . ام. واتر & گری ای.پاول)

   

حسابداری صنعتی

 • Break-Even Analysis (Nikolaos Tsorakidis)

آنالیز سر به سر - نیکولاس تی سوراکیدیس

 • Cost Analysis  (L. M. Walther & C. J. Skousen)

آنالیز هزینه (ال. ام. والتر & سی. جی. اسکوسن)

 • Job Costing (L. M. Walther & C. J. Skousen)

هزینه  یابی شغلی( ال ام واتر  &سی جی اسکوسن)

 • Managerial and Cost Accounting (L. M. Walther & C. J. Skousen)

حسابداری صنعتی و مدیریتی(ال ام واتر  &سی جی اسکوسن)

 • Process and Activity Based Costing  (L. M. Walther & C. J. Skousen)

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و فرآیند (ال. ام. والتر & سی. جی. اسکوسن)

 • Reporting Techniques (L. M. Walther & C. J. Skousen)

تکنیک های  گزارش دهی  (ال. ام. والتر & سی. جی. اسکوسن)

سایر

 • 2008 GMAT McGraw-Hill

 GMATاستعدادهای درخشان

 • Academy Of Accounting And Financial Studies Journal

پژوهشکده حسابداری و  مجله مطالعات مالی

 • Digital Accounting (A. Deshmukh)

حسابداری دیجیتالی (ا. دشماخ)

 • Integrated Auditing of ERP Systems(Yusufali F. Musaji)

حسابرسی یکپارچه سیستم های ERP (یوسف علی اف. موساجی)

 • MBA in Finance and Accounting-3rd (Grossman John & Wiley)

مدیریت اجرایی از منظر مالی و حسابداری-ویرایش سوم(گروسمن جان و ویلی)

 • Research Methods in Accounting(Malcolm Smith)

تکنیک های تحقیق در حسابداری(مالکولم اسمیت)

 

بورس

 • آیین نامه اجرایی اوراق بهادار
 • آموزش بورس
 • ارزش افزوده و EbIT  و جریان نقدی
 • ارزش افزوده بازار و اقتصادی
 • بورس و سهام 1
 • بورس و سهام 2
 • بورس و سهام 3
 • بورس و سهام
 • ارتباط پرتفوی و بازار کارآمد
 • گزارش گیری میان دوره ای
 • خبر تغذیه سهام و سهام جایزه
 • نوسانات قیمت سهام
 • اصول طلائی در فروش سهام
 • پیش بینی قیمت سهام
 
 • سرمایه گذاری  شرکت های تولیدی
 • تاثیر سود سهام در سیگنال بازار
 • تصمیم گیری سرمایه گذاران
 • وجه نقد
حسابداری مالیاتی
 • خلاصه مواد مالیاتی
 • مالیات بر ارزش افزوده VAT -موانع و محدودیت ها
حسابداری صنعتی
 • هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC)-عزیز عالیور
 • هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC)-رضا نظری
 • ریسک سیستماتیک
 • سرمایه فکری

 • راهنمای سرمایه گذاری تازه
 • گرایش اقلام بهای تمام شده
 
 • هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • هزینه بر مبنای زمان
 • هزینه یابی گسسته
 • حسابداری قیمت تمام شده تامین اجتماعی
 • کاربرد هزینه یابی بر مینای فعالیت(ABC)
 • ملاحظات اساسی در طراحی و استقرار سیستم های هزینه یابی
 • سیستم های هزینه یابی
 • طراحی و کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
حسابرسی
 • بیانیه 6 شبکه جهانی حسابدارسی
 • حسابرسی اطلاعات
 • کسری ذخایر
 • خودآزمایی کنترل
 • ساختار گزارشات حسابداری
 • سرمایه گذاری بین المللی
 • زیان های  حسابداری
سایر
 • آگاهی و تبلیغات
 • اخلاق در حسابداری
 • آموزش مجازی
 • چگونه کنکور بدهیم
 • استفاده از IT  در گزارش گیری مالی
 • قانون تجارت الکترونیک
 • حسابداری بانکی
 • حسابداری در چین
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابداری صنعت فیلم سازی
 • حسابداری
 • هشدار
 • مبانی نظری حسابداری
 • مدیریت هزینه و بهره وری
 • مدیریت هزینه در شرایط  حسابداری
اصول حسابداری
 • دستور عمل تنخواه گردان
 • فروش اقساطی
 • حسابداری دولتی
 • مفاهیم ترازنامه ای
 • مخارج بازاریابی رقابتی
 • پاسخ گویی
 • پیشرفت یا پسرفت حسابداری
 • سند چشم انداز 20 ساله
 • استاندارهای ISO
 • تاریخچه حسابداری
 • سازمان تجارت جهانی WTO
 

 

بورس

 

 آوردن تئوری صاحبان سهام در ارتباطات صنعتی

 • Bringing stakeholder theory to industrial relations

امکانات گذارش دهی ابزار نرم افزاری حسابرسی

 • Reporting Capabilities of Software-audit Tools

ارتباط بین تئوری پرتفوی و فرضیات بازار موثر

 • The relationship between portfolio theory and efficient market hypothesis
   

حسابرسی

 

چارچوب ریسک مفهومی برای حسابرسیداخلی تجارت الکترونیک (جاگدیش پاتاک)

 • A conceptual risk framework for internal auditingn e-commerce

انتخاب مدلی برای نرم افزار حسابرسی (لین چینگ-ون)

 • A selection model for auditing software

حسابرسی سانتا

 • Auditing Santa (Dianne Dean)

نگرانی حسابرسان از خارج شدن از اصول

 • Auditors’ going concern judgments

مسئولیت های حسابرسان در جهانی شدن

 • Auditors Responsibilities on Globalization

عوامل تعیین کننده تجربی دستمزدهای حسابرسی از منظر یک اقتصاد نو ظهور

 • Determinants of audit feesempirical evidence from an emerging economy

وسعت و دامنه انتشار و اتخاذ از نوآوری های پردازشی در سیستم های حسابداری مدیریت

 • Extent and scope of diffusion and adoption of process innovations in management accounting systems

اتکای حسابرسان خارجی به حسابرسی داخلی : شواهد بیشتر

 • External auditors’ reliance on internal auditing: further evidence (Lois Munro)

عوامل مرتبط با پذیرش مبتنی بر ریسک حسابرسی داخلی

 • Factors associated with the adoption of risk-based internal auditing (Nuno Castanheira)

تأملی در شیوه های جاری حسابرسی محیط زیست

 • Insights into current practices in auditing environmental matters (Christina Chiang)

حسابرسی داخلی در آمریکا

 • Internal auditing in the Americas (Priscilla A. Burnaby)

انجمن ایرانیان حسابداری عمومی خبره

 • Iranian Association of certified public  accounting

مسئولیت حسابرسان خارجی

 • Responsibilities of external auditors

حسابرسی و خود ارزیابی

 • Self-assessment and audit

مالیات حسابرسی پانورما (بنگلادش)

 • Tax audit bangladesh panorma

ماهیت در حال تحول افشای اطلاعات گزارشگری مالی و مفاهیم حسابرسی آن

 • The Evolving Nature of Financial Reporting Disclosure and Its Audit Implications

نیازمندی مجامع سهامداران به حسابرسی های اجتماعی

 • The need for stakeholder councils in social audits

10محدودیت حسابرسی

 • Top 10 Audit Deficiencies

منزلت حسابرسی

 • Value from audite
   

تاریخچه

 

تاریخچه و فسیل های حسابداری

 • Old fossils and accounting history (Jayne Bisman)

جمع بندی گذشته ما

 • Pluralizing our past

چرا تاریخچه حسابداری را مطالعه کنیم

 • Why Study Accounting History
   

مباحث جاری

 

بررسی انتقادی مقررات حسابداری حسابداری در ژاپن (تاکاساشی)

 • A Critical Examination of Accounting regulation of accounting in japan(takasashi)

حسابداری فعالیت بخش استرالیایی سازمان ملل (کری یاکوبس)

 • Accounting an un-Australian activity (Steve Evans)

حسابداری و پاسخگویی در اجتماع Iona

 • Accounting and accountability in the Iona Community (Kerry Jacobs)

حسابداری و فرهنگ موردی جزایر سلیمان

 • Accounting and culture The case of Solomon Islands

حسابداری و زندگی روزمره نسبت به زمینه های فرهنگی برای پژوهش حسابداری

 • Accounting and everyday lifetowards a cultural context for accounting research

حسابداری شهری

 • Accounting for the city (Irvine Lapsley)

حسابداری و بحران وامهای بی پشتوانه

 • Accounting in and for the Subprime Crisis

حسابداری در رسانه

 • Accounting in the media

تمدید اجرای چارچوب گزارش برای حسابداری اجتماعی و زیست محیطی

 • An Extended Performance Reporting Framework for Social and Environmental Accounting

بکارگیری فراگیری ماشینی در تحقیقات حسابداری

 • Applying machine learning in accounting research

پژوهشهای تطبیقی ​​فرصتی برای پژوهشگران حسابداری برای آموختن از حرفه های دیگر

 • Comparative research An opportunity for accounting researchers to learn from other professions

حسابداری نقاد

 • Critical accounting

اثر  نظریه شبکه بازیگر در تحقیقات حسابداری

 • Effects of actor-network theory in accounting research

پژوهش های تجربی و عملی در انتخاب حسابداری

 • Empirical research on accounting choice

حسابداری مدیریت زیست محیطی در دولت های محلی

 • Environmental management accounting in local government A case of waste management (Wei Qian and Roger urritt)

پژوهش های تجربی و عملی در انتخاب حسابداری

 • Exploring accounting education’s enabling
 
 • GUEST EDITORIAL Imag[in]ing accounting and Accountability (Jane Davison)

دانشکده حقوق هاروارد

 • Harvard Law School

تقابل های مابین دانشگاهیان حسابداری ژاپنی و بین المللی

 • Interactions between Japanese and international accounting academics

معرفی تئوری فرانسه در تحقیق حسابداری به زبان انگلیسی

 • The introduction of French theory into English language accounting research (Eve hiapello)

بررسی تفاسیر میان رشته ای

 • Investigating interdisciplinary Translations (Bertrand Malsch and Yves Gendron)

جامعه شناسی بکارگیری حسابداری و تصدیق ارزش پژوهش حسابداری

 • Justification and accounting applying sociology of worth to accounting research (Marcia Annisette and Alan J. ichardson)
 
 • New Pension Accounting Rules Defusing The Retirement Time Bomb

رتبه بندی موسسات مالی اسلامی

 • Rating of Islamic Financial Institutions

پژوهش در نوآوری های حسابداری مدیریت کلی از توسعه های اخیر آن

 • Research in management accounting innovations An overview of its recent development(Nur Haiza Muhammad Zawawi)

توسعه پایدار حسابداری و گزارشگری زودگذر یا روندی

 • Sustainability accounting and reporting fad or trend(Roger L. Burritt)

طبقه بندی سود سهام را بر اساس اصول مالیات بر درآمدی،

 • Taxonomy of Dividend under Income Tax Ordinance

اصول اساسی اقتصاد اسلامی

 • The basic principles of Islamic Economy

دستور کار بزرگ

 • The big Agenda

اثرات جانبی در حسابداری اجتماعی زیست محیطی

 • The externalities in social environmental accounting (Cornelia Dascalu, Chirata Caraiani, Camelia Iuliana Lungu)

معرفی تئوری فرانسه در پژوهش حسابداری زبان انگلیسی

 • The introduction of French theory into English language accountingresearch

رابطه میان پژوهش حسابداری دانشگاهی و عملکرد حرفه ای

 • The relationship between academic accounting research and professional practice (Lee D. Parker)

رابطه میان پژوهش حسابداری دانشگاهی و عملکرد حرفه ای

 • The relationship between academic accounting research and professional practice

تهدید به روایی و پایایی درروش تحقیق آمیخته در حسابداری

 • Threats to validity and reliability in mixed methods accounting research (Eeva-Mari Ihantola and Lili-Anne Kihn)

به سوی یک بنیاد پارادایمی برای تمرین حسابداری

 • Towards a paradigmatic foundation for accounting Practice (Hanne N__rreklit)
   

اصول

 

سیستم های اطلاعات حسابداری

 • Accounting Information Systems

بخشی از گزارش استاندارد حسابداری شماره 25

 • Accounting Standard AS 25 Segment Reporting

مفاهیم و پیشنهادات دانشجویان حسابداری

 • accounting students’ conceptions and suggestions (Maria Cadiz Dyball)

حسابداری تعهدی ارزیابی عملکرد

 • Accrual Accounting for Performance Evaluation

 تعیین روش حسابداری سود و زیان های آماری

 • Actuarial gains and losses the determinants of the accounting method (Ana Morais)

گزارش سالانه صورت های مالی به همراه تجزیه و تحلیل

 • Annual Report Financial Statements and Analysis

دارایی های جاری

 • Current Assets

کاربرد نمودار  موجودیت واحد مالی  به عنوان یک تکنیک حمایتی

 • Exploring the use of entity-relationship diagramming as a technique to support

تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمان

 • Impact of intellectual capital on organisational performance

دارایی های نامشهود و  تحلیل عملکرد اکتشافی

 • INTANGIBLE ASSETS AND PERFORMANCE AN EXPLORATORY ANALYSIS

معرفی حسابداری به عنوان گفتمان مدون

 • INTRODUCTION Accounting as codified discourse (Sue Llewellyn)

حسابداری و توجیه دلایل

 • Justification and accounting

به اشتراک گذاری دانش در نهادهای سازمانی جدید

 • Knowledge sharing in new organizational entities

پیش بینی درآمد بلند مدت

 • Long-run income forecasting

حسابداری مدیریت در یک محیط یادگیری

 • Management accounting in a learning environment (Stefan Schiller)

اندازه گیری سرمایه های فکری

 • Measuring intellectual capital

روش تحقیق آمیخته در حسابداری

 • Mixed methods research in accounting (Jennifer Grafton and Anne M. Lillis)

اثبات وجه نقد  یا اصلاح بانک جامع

 • Proof of Cash or Comprehensive Bank Reconciliation

تحقیقات حسابداری کیفی

 • Qualitative accounting research(Larissa von Alberti-Alhtaybat)

قوانین مالیاتی فروش - تکنیکی و سایر ابهامات

 • Sales Tax Laws - Technical and Other Lacunas

نقشه استراتژی برای توصیف و اندازه گیری میزان کار و تطبیق داراییهای نامشهود برای عملکرد برتر

 • Strategy Maps The Blueprint for Describing, Measuring and Aligning Intangible Assets for Superior Performance

مالیات بر دارایی های گمراه کننده سرمایه گذاران کوچک

 • Tax asset misleading the small investors

سال مالیاتی و نرخ های مالیات

 • Tax Year and Tax Rates

ظهور و تغییر جریان های عادی حسابداری مدیریت

 • The emergence and change of management ccounting routines (Martijn van der Steen)

آینده ی گزارشگری مالی

 • The future of financial reporting

ارتباط گزارش های سالانه

 • the relevance in annual reports
   

صنعتی

 

روشی برای اجرای دقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های کوچک

 • A Procedure for Smooth Implementation of Activity Based Costing in Small Companies

هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بکارگیری آن در بیمارستان NECEF YERELI E AYc  دانشگاه ترکیه

 • Activity Based Costing and Its Application in a Turkish University Hospital AYc E NECEF YERELI

هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سارا ژول مل  نیوزیلند

 • Activity Based Costing in New Zealand Sarah Moll

هزینه یابی بر مبنای فعالیت در خدمات کاربری یک کتابخانه دانشگاهی

 • Activity-Based costing in User Services of an Academic Library

 فعالیت های مبتنی بر مدیریت هزینه و عواقب آن برای مدیریت عملیات

 • Activity-based costing management and its implications for operations management

استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت در  صنعت تولید تهویه هوا

 • AN APPLICATION OF ACTIVITY BASED COSTING IN THE AIR CONDITIONER MANUFACTURING INDUSTRY

استفاده از مفاهیم تحلیلی هزینه استراتژیک جهت تصمیم گیری ظرفیت

 • Applying Strategic Cost Analysis Concepts to Capacity Decisions

محاسبات AC_DC و تحلیل نقطه سر به سر

 • Calculations AC_DC and Breakeven Analysis

تخصیص هزینه و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 • Cost Allocation and Activity-Based Costing Systems

انتخاب محرک هزینه در سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 • Cost driver selection in activity-based costing systems

پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت بانکداری

 • Implementing Activity-Based Costing in the Banking Industry

اتخاذ سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 • THE ADOPTION OF ACTIVITY-BASED COSTING

ارزش هزینه یابی بر مبنای فعالیت  در تصمیمات قیمت گذاری رقابتی

 • The Value of Activity-Based Costing in Competitive Pricing Decisions

مدیریت کیفیت جامع و هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 • TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND ACTIVITY-BASED COSTING

بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای اندازه گیری سودآوری بر روی پرتفوی وام تجاری

 • Using  Activity-Based Costing (ABC) to Measure Profitability on a Commercial Loan Portfolio

شرکت ها

 

سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و اطلاعات مفید قیمت سهام

 • Capitalization of R&D and the Informativeness of Stock Prices

ایجاد یک سازمان ریسک هوشمند

 • Creating a risk-intelligent organization

بازده سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات

 • Returns on Investment inInformation Technology

پیامد نظریه سهامداران برای حل مسائل

 • Stakeholder theory issues to resolve

به سوی هستی شناسی حوزه سرمایه های فکری

 • Towards an ontology for the intellectual capital domain

استفاده از نوسان سود سهام یا الگوهای عدم پیگیری سود سهام پرداختی در بریتانیا

 • Use Dividends to Signal or Not An Examination of the UK Dividend Pay out Patterns
 
 • منابع حسابداری
 • برخی از منابع کنکور ، چند نکته
 • منابع ارشد-خلاصه
 • منابع حسابداری
 • منابع کارشناسی ارشد
 • مراحل انتخاب موضوع پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ace Money 3.8.3

نرم افزاری برای مدیریت مالی حساب ها

 

نرم افزار کنترل و مدیریت پول سحر

 

نرم افزرای برای محاسبه سود بانکی

Maxprog iCash v5.5

برنامه ای برای حسابداری و مدیریت امور مالی

 

کتاب های قابل نصب بر روی موبایل

 

استاندارد حسابداری

 

استاندارد(160)

 

 

 • نشريه بررسی  های حسابداری 48 شماره سالهاي 71 تا90
 • نشريه بورس اوراق بهادار 12 شماره سالهاي 87 تا 89
 • نشريه حسابداری مالی 8 شماره سالهاي 88 و 89
 • نشريه تحقیقات حسابداری 10 شماره سالهاي 88 تا 90
 
 • آزمون هاي عضويت در جامعه حسابداران رسمی ايران سالهاي 83 تا 88
 • سوالات كنكور كارشناسي ارشد سراسري حسابداري 85 تا 89
 • سوالات كنكور كارشناسي ارشد آزاد حسابداري 85 تا 90
 • راهنمای کارشناسی ارشد
 • سوالات مالی
 • تست حسابداری
 • زبان انگلیسی دکتری
 • زبان تخصصی
 
 • مدیریت مالی 2 (2 سري)  
 • آمار و احتمال(2 سري)
 • مدیریت تولید (1 سري)  
 • بودجه (2 سري)
 • اصول حسابداری 1 (2 سري)  
 • کامپیوتر(2 سري)
 • اصول حسابداری 2 (3 سري)  
 • حسابداری مالیاتی(2 سري)
 • اصول حسابداری 3 (2 سري)  
 • حسابداری میانه 1 (2 سري)
 • پژوهش عملیاتی (2 سري)  
 • حسابداری میانه 2 (3  سري)
 • پول و بانکداری (2 سري)  
 • حسابداری پیشرفته 1(3  سري)
 • ریاضی (3 سري)  
 • حسابداری پیشرفته 2(1  سري)
 • زبان (5 سري)  
 • حسابداری صنعتی  1 (3 سري)
 • دفترچه فراگیر ارشد-پیام نور 89
 • حسابداری صنعتی  2 (2 سري)
 • مبانی مدیریت دولتی 1 (1 سري)  
 • حسابداری صنعتی 3 (2 سري)
 • سازمان و مدیریت (1 سري)  
 • حسابرسی 1 (2 سري)
 • توسعه اقتصادی (1 سري)  
 • حسابرسی 2 (3 سري)

 

 • مباحث جاری (2 سري)

 

 • مدیریت مالی 1 (2 سري)  

 

 • استاندارد های حسابداری مالی آمریکا (FASB)
 • استاندارد بین المللی حسابداری (IASC)
 • استاندارد های بین المللی گزارش گیری مالیIFRS
 • استاندارد حسابداری ایران
 • استاندارد های حسابرسی ایران

 

 • آموزش کامل نرم افزار حسابداری همکاران سیستم بصورت فایل های متنی
 • آموزش کامل نرم افزار حسابداری آسمان بصورت فایل های متنی
 • آموزش کامل نرم افزار حسابداری رافع 6  بصورت فایل متنی
 • آموزش کامل نرم افزار اکسل بصورت فایل متنی
 • آموزش کامل نرم افزار حسابداری هلو بصورت فایل های متنی
 • آموزش کامل نرم افزار حسابداری هلو بصورت فیلم آموزشی